CIRCULAR NÚM. 2.263

Tornar

CIRCULAR NÚM. 2.263

INICI PERÍODE ELECTORAL PRESIDÈNCIA GREMI

GENER 2.022

Benvolgut agremiat :

 

El proper mes de febrer d’enguany finalitza el mandat estatutari de quatre anys del President i l’actual Junta Directiva del nostre Gremi. Cal, doncs, iniciar el procediment electoral a l’empara de l’article 33 dels Estatuts Gremials.

En conseqüència, per mitjà de la present, formalment es convoquen les eleccions a la presidència del GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA.

Segons el que estableix l’apartat a) de l’article 33 dels estatuts, hi ha un termini de 15 dies hàbils per presentar candidatures al càrrec de President del nostre Gremi. Queda formalment establert aquest termini del dia 12 de gener al 1 de febrer, ambdós inclosos.

Les candidatures han d’anar degudament signades pel candidat i han de presentar-se a les oficines del Gremi de Majoristes.

Transcorregut el període per presentar les candidatures es comunicarà degudament als associats la llista de les presentades, si és el cas; i es convocarà en el termini estatutàriament establert dins dels deu dies següents a l’acabament de l’anterior termini, l’Assemblea General per procedir a l’elecció.

Sense res més, rebi una salutació.

 

Barcelona, 11 de gener de 2022.

 

Signat : ANGEL MAÑEZ REVOLTOS

                     PRESIDENT

CIRCULAR Núm 2.263 – INICI PERÍODE ELECTORAL PRESIDÈNCIA GREMI – GENER 2022

Attachments