Transparència


DOCUMENT DE TRANSPARENCIA DEL GREMI DE CONSIGNATARIS DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISC FRESC I CONGELAT DE BARCELONA I PROVINCIA

Àmbit territorial

L’àmbit territorial de l’associació és Barcelona capital i província.

L’Associació és una organització sense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten a l’associació i l’interès comú de les persones afiliades.

Finalitats

Constitueixen els fins de l’associació:

 • La representació, gestió, defensa dels interessos econòmics-socials i professionals comuns dels seus membres davants els Organismes de l’Administració, Entitats, Públiques i Privades i en general davant de tercers, exercint total classe d’accions.
 • Contractació i representació col·lectiva per tota classe d’accions judicials, extrajudicials o de qualsevol tipus que siguin d’interès.
 • Representació de les empreses en les negociacions i acord de Convenis Col·lectius amb els treballadors.
 • Foment de ventes, importacions i exportacions.
 • Promoció comercial i publicitat conjunta als mercats nacionals i estrangers.
 • Establiment i negociació de convenis fiscals amb l’Administració estatal, provincial i municipal.
 • Prestació de serveis jurídics, socials i econòmics d’interès per les empreses.
 • La participació en nom propi i dels associats i en defensa dels seus interessos a totes aquelles organitzacions, associacions i societats mercantils siguin de l’àmbit territorial que siguin.
 • Totes altres funcions d’anàloga naturalesa que es considerin necessàries o convenients per el compliment dels seus fins i per la defensa dels legítims interessos dels seus membres.

Membres de l’Associació

Podran afiliar-se a l’Associació totes les empreses individuals o jurídiques que legalment desenvolupin activitats econòmiques dintre del Mercat Central del Peix de Mercabarna, que es refereixin al proveïment al major de peix i marisc frec i congelat, presentant els documents que acreditin aquestes circumstàncies i compleixin les condicions fixades en els estatuts i que siguin concessionaris del Mercat Central.

Tots els associats seran donats d’alta a les oficines del Gremi de Majoristes, en el que figurarà el seu nom i cognoms, o el nom de la raó social quan es tracti de persones jurídiques, Document Nacional d’Identitat o targeta d’identificació fiscal, en el seu cas, domicilis i dates d’alta i baixa, actualitzant-se permanentment aquest registre per constància en cada moment del nombre o identitat dels seus agremiats.

El ingrés a l’Associació serà voluntari i en qualsevol moment, podrà donar-se de baixa notificant per escrit al President amb una antelació mínima de 20 dies a la data de la baixa.

Òrgans de govern

L’Associació estarà regida:

 • Per la Junta General d’afiliats.
 • Per la Junta Directiva.
 • Per el/la President/a.

La Junta General de l’Associació estarà constituïda per la totalitat dels associats i ostentarà la màxima representació de l’entitat, sense perjudici de les atribucions que es confereixen en els estatuts a la Junta Directiva i demés òrgans de govern de l’Associació.

La Junta Directiva estarà formada per un President/a, un Vicepresident/a, un Tresorer/a, un Secretari/a i fins a cinc Vocals. La Junta General escollirà al President/a de la Junta Directiva. El President/a escollit per la Junta General designarà als membres de la seva Junta Directiva nombrats per els diferents càrrecs, que seran referendats per l’Assemblea General. Si l’Associat fos una persona jurídica, únicament podrà ser candidat qui ostenti la presentació de l’Entitat davant el Gremi de Majoristes.

El President/a de l’Associació representarà a l’entitat amb plenitud de facultats i, a aquests efectes, tindrà la delegació permanent de les que venen atribuïdes a la Junta Directiva en els apartats a), b) i) del article 36 dels Estatuts i les que expressament delegui aquest òrgan de govern i la Junt General.

Serà també competència del President/a:

 • Convocar i presidir les reunions de la Junta General i de la Junta Directiva i dirigir les deliberacions.
 • Fer que es compleixin els acords adoptats en elles.
 • Ordenar les despeses i autoritzar tots els pagaments i tots els documents que suposin obligacions econòmiques, conforme al pressupost aprovat, els que hauran de subscriure’s amb les firmes a més a més del Tresorer.
 • Autoritzar els justificants d’ingressos.
 • Sotmetre a l’aprovació de la Junta Directiva els nomenaments del personal i les seves retribucions.
 • Portar a la pràctica totes les iniciatives i gestions que consideri pertinents en benefici dels Associats.

Inscripció

Consta inscrit al Registre de l’oficina publica de dipòsit d’estatuts i organitzacions sindicals i empresarials del Departament d’Empresa i Treball, secció d’Eleccions i Estatuts expedient número 780800503/08/2/1.

Normativa aplicable

Aquesta Associació es constitueix segons la Llei 19/1997 que regula el dret d’Associació, té plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar i es regirà per els presentes estatuts i per les disposicions legals sobre la matèria.

Subvencions

El Gremi de Majoristes ha rebut en l’exercici 2022 les següents subvencions: