CIRCULAR Núm. 2.240

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.240

COMUNICAT CONJUNT GREMI DE MAJORISTES DEL MERCAT DEL PEIX I FRIMERCAT

EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA CAMBRA DE FRESC DE FRIMERCAT-2.

Distingit agremiat :

Per tal d’establir un PROTOCOL de funcionament que permeti millorar l’operativa actual i que això repercuteixi en una major seguretat per a les persones que han de fer ús de la càmera de fresc i alhora una major garantia de confidencialitat en els productes emmagatzemats en aquestes instal·lacions, les dues entitats, GREMI i FRIMERCAT, acorden reforçar i aprovar la següent operativa, que serà d’obligat compliment, a partir de la present comunicació :

A.   El nombre de persones màxim autoritzat que podrà accedir i romandre en la cambra de fresc serà de 2, que necessàriament han d’estar acompanyades per personal de l’organització de FRIMERCAT.

B.   Romandran el temps imprescindible per dur a terme les tasques que necessitin, sense que aquestes es puguin prolongar excessivament.

C.   Estarà totalment prohibit fotografiar i gravar, amb cap tipus de dispositiu, els productes emmagatzemats que no siguin de propietat del Client a qui representen.

D.   No es podrà copiar, manipular ni accedir, per cap mitjà, a cap etiqueta identificativa dels productes emmagatzemats que no siguin propietat del Client a qui representen.

E.   S’hauran de complir totes les instruccions que siguin facilitades per l’organització de FRIMERCAT, en relació a: temes de vestuari, que obligatòriament han d’utilitzar, accessos a la càmera, actuacions a l’interior i la seva situació a la cambra, per temes de seguretat , ja que es fan servir carretons per a les tasques de manipulació dels palets emmagatzemats. En cap cas podran els empleats dels clients introduir-se en la zona de prestatgeries de la càmera.

F.    S’establirà un registre d’entrada de la cambra de fresc per a tot aquell personal, autoritzat, vinculat a l’organització dels Clients membres del Gremi de Majoristes. Es recorda que hi ha instal·lat un circuit tancat de televisió a l’interior de la cambra, informant d’aquesta circumstància per al seu coneixement.

Aquest protocol de funcionament s’estableix, a causa de la pròpia peculiaritat del funcionament d’aquesta cambra, és d’obligat compliment per a totes les persones que hagin d’accedir a aquesta cambra de fresc i el seu no compliment podrà suposar l’aplicació d’un règim sancionador, que podrà arribar fins al grau de no autoritzar l’entrada a aquelles persones que no compleixin aquests procediments.

Convé remarcar, que per tal de millorar en general l’operativa i seguretat de les persones, productes i instal·lacions qualsevol incidència que pogués produir-se en aquest procés hauria de ser comunicat a la Direcció de FRIMERCAT i al GREMI DE MAJORISTES per prendre les mesures que es considerin necessàries.

Agraint la col·laboració, que segur tindran a bé dur terme, aprofitem l’ocasió per saludar-vos atentament.

GREMIO DE MAYORISTAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA DIRECCION DE FRIMERCAT

         

                 

Barcelona, 17 de Novembre de 2020.

CIRCULAR Núm. 2.240 – COMUNICAT CONJUNT GREMI MAJORISTES-FRIMERCAT – ACCÈS CÀMARA FRESC MERCAT DEL PEIX.

Attachments