CIRCULAR Núm. 2.265

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.265

Distingit agremiat :

 

En compliment del que disposen els articles 33 i següents dels Estatuts que regeixen per al “GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS DEL MERCAT CENTRAL DE PEIXOS I MARISC FRESCOS I CONGELATS DE BARCELONA I PROVÍNCIA”, en data 11 de gener de l’any en curs es va iniciar el procés electoral per a cobrir el càrrec de President de la Junta Directiva d’aquest Gremi, informant-li amb l’antelació pertinent del dret que l’assistia a presentar candidatura per ocupar aquest càrrec, dins el termini legal que així mateix s’indicava.

Únicament s’ha rebut, en temps i forma, la candidatura presentada pel Sr. Àngel Mañez Revoltós, de l’empresa agremiada MAPESCA, S.A.

A la vista d’això i en compliment del règim estatutari, s’assenyala per celebrar la pertinent JUNTA GENERAL D’ASSOCIATS, el proper dia 9 de FEBRER, a les 10,00 hores, amb el següent Ordre del Dia :

CELEBRACIÓ DE L’ELECCIÓ

“… El dia assenyalat per celebrar les eleccions que haurà d’estar comprès dintre dels deu dies hàbils següents al termini del període de presentació de candidatures, es celebrarà Junta General d’Associats.

La Junta General acordarà l’elecció del President de la Junta Directiva a favor del candidat presentat al càrrec per majoria simple, concedint-li la potestat per designar les persones components de la Junta i càrrec a ocupar per les mateixes.

Tot el vot que no es refereixi al candidat proclamat, es considerarà nul i sense valor.

La votació s’efectuarà personalment per l’associat i tindrà caràcter lliure i secret.

Podrà conferir-se la representació en familiar de primer grau o persona degudament apoderada. …”

La present circular, serveix com a convocatòria per a la citada Assemblea General a tots els efectes.

Pregant prengui nota de tot això, el saluda atentament.

 

Barcelona, 2 de febrer de 2022.

 

          LA SECRETARIA

Signat .: MARIA PASTOR DURAN

CIRCULAR Núm 2.265 – CONVOCATÒRIA ELECCIONS GREMI 2.22 – ÚNICA CANDIDATURA

Attachments