CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia     15     de     FEBRER    a les     10,30    hores en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————-   de segona, en les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a  25 de  GENER   de 2017.

                        El Secretari,

O R D R E   D E L   D I A

1) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTES ANTERIORS Núm 299, Núm 300 i Núm 301.

2) COMPTES GREMI 2016.

3) PRESSUPOST 2017.

4) ACTIVITATS PROMOCIÓ/CIP.

5) PRECS I PREGUNTES.

 

Sr. D. ____________________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA ASSEMBLEA GREMI ORDINÀRIA 2016 – 15-FEBRER-2017, CLICAR AQUÍ…

Attachments