CONVOCATÓRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – DIA 14-12-2022.

Tornar

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – DIA 14-12-2022.

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

                                                                       Es  convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

                                                                      que tindrà lloc el dia       14      de        DESEMBRE      a les      9,00    hores,

                                                                      en primera Convocatòria, o a les   ——————————   de segona, a

                                                                      les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

Barcelona, a 23 de novembre de 2022.

                  El Secretari,

      O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 320.

2)  PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ.                          

3)  BONS HÀBITS DE TREBALL.

4)  PROMOCIÓ.

5)  MODIFICIACIÓ ESTATUTS.   (NOMBRE MEMBRES JUNTA)

6)  RAPPELS SOCIETATS GREMIALS.

7)  PRECS I PREGUNTES.

                                                                Sr. D. __________________________________________________________________________

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINÀRIA 14-DESEMBRE-2022

Attachments