CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA – 21-JULIOL-2022 – 10:00 H.

Tornar

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA – 21-JULIOL-2022 – 10:00 H.

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

Es  convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia       21      de        JULIOL      a les       10,00     hores, en primera Convocatòria, o a les   ———————————————   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

                                    

                                                                                                                              Barcelona, a 8 de juliol de 2022.

                                                                                                                                                El Secretari,

 

 

   Sr. D. _______________________________________________________________________________________________________________

 

     O R D R E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 319.

2)  PROCEDIMENT OPERATIU GESTIÓ CUBETES.           

3)  TARIFES TRANSPORT GALICIA.

4)  CONVENI BANC SABADELL.

5)  PRECS I PREGUNTES.

          

 

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 21-JULIOL-2.022

Attachments