CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ÒRDINARIA – 2-FEBRER-2022 – 10:00 H.

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ÒRDINARIA – 2-FEBRER-2022 – 10:00 H.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia       2       de      FEBRER       a les      10,00     hores en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————–   de segona, en les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

Barcelona, a  13  de  GENER   de 2022.

                El President,

Sr. D. ________________________________________________________________________

O R D R E    D E L   D I A

1)  APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA ANTERIOR Núm 316. (Esborrany que s’adjunta a la present Convocatòria).

2)  COMPTES GREMI 2.021.

3)  MERCAT PROACTIU.

4)  PRECS I PREGUNTES.

ES RECORDA A TOTS ELS ASSISTENTS QUE PER ACCEDIR A LA SALA, I AMB LA FINALITAT DE COMPLIMENTAR LES NORMES DE DE SEGURETAT DAVANT EL COVID-19, ES DEL TOT IMPRESCINDIBLE I NECESSARI L’ÚS DE MASCARETA.

NO ES PERMETRÀ L’ACCÉS A AQUELLES PERSONES QUE NO LA PORTIN.

IGUALMENT, US INFORMEM QUE DINS LA SALA DISPONDRA DE GEL HIDROALCOHOLIC PER A LA DESINFECCIÓ DE MANS I QUE L’AFORAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ASSISTENTS CUMPLIRÀ AMB LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MINIMA ESTABLERTA.

 ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT.

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ÒRDINARIA 2-FEBRER-2022 – COMPTES GREMI 2021

Attachments