Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Tornar

Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

27-02-2020-Resum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD

 

Aquestes recomanacions estan en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia d’acord amb el criteri de l’Autoritat Sanitària.

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

27 de febrer de 2020.

Autoria :

Anna Oliete Canela

Marta Oset Milà

Miriam Belloc Santaliestra

Adolfo de Grado Andrés

Elena Juanola Pagès

 

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

 

 1. INTRODUCCIÓ

Els coronavirus són virus molt estesos que generalment causen malalties benignes en les persones. El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina.

Els símptomes més comuns són febre, dificultat per respirar o tos. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.

Segons les informacions disponibles, el nou coronavirus SARS-CoV-2 es pot transmetre entre humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància inferior a un metre (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses).

 1. RECOMANACIONS GENERALS

Les mesures proposades estan centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc. Els serveis de prevenció han de tenir un paper d’assessorament rellevant i específic en el disseny i l’execució de les mesures que s’especifiquen a continuació.

Mesures ambientals

 • Netegeu sovint les superfícies amb els productes habituals. Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar.
 • Proporcioneu, a totes les ubicacions de l’empresa, els subministraments suficients i assequibles per la higiene personal (per exemple, productes per a la higiene de les mans, tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i recipients per llençar-los).
 • Garantiu la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible, de manera natural (obrint les finestres). I sempre d’acord amb la normativa establerta :

o Si el local està ocupat majoritàriament per treballadors o treballadores s’ha de complir el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

o La resta de locals (ocupats per treballadors o treballadores i també per personal no treballador (usuaris, clients, etc.)) han de complir els requeriments del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE)

Mesures organitzatives

Promoveu el protocol per a la higiene respiratòria i la tos, així com el rentat freqüent de les mans. Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

Informeu-ne la plantilla i establiu mecanismes de comunicació permanent :

 • Baseu les vostres actuacions en informació contrastada.
 • Desenvolupeu i distribuïu els programes d’informació i els materials disponibles que cobreixen els aspectes bàsics i les estratègies de resposta i protecció personal i de conciliació familiar.
 • Assegureu-vos que les comunicacions arriben a tota la plantilla, tenint en compte la possible existència de diferències culturals i lingüístiques.
 • Proporcioneu als treballadors i treballadores la informació de què disposeu per afrontar la situació.
 • Desenvolupeu els mitjans per a la comunicació (per exemple, línies d’accés directe, webs especialitzats, grups de WhatsApp…) de les accions que cal dur a terme entre la plantilla, els venedors, els proveïdors i clients, dins i fora del lloc de treball.
 • Establiu la coordinació necessària amb les empreses externes contractades i afectades per activitats relacionades amb les vostres actuacions (per exemple, la neteja, el manteniment, la seguretat, etc.).

Es recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible, o pactes específics segons la casuística productiva de l’empresa acordats amb la representació unitària o sindical dels treballadors i treballadores.

Cal assegurar-se que els treballadors i treballadores coneixen els permisos per malalties que recull el conveni col·lectiu d’aplicació.

Preveniu l’estigma i la discriminació al lloc de treball. No feu valoracions del risc en funció del país d’origen i assegureu-vos de mantenir la confidencialitat de les persones amb una infecció per SARS-CoV-2 confirmada.

Mesures individuals sobre els treballadors i les treballadores

 • Davant del dubte, els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.
 1. RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

El risc dels treballadors i treballadores d’estar exposats al coronavirus SARS-CoV-2 no és diferent del de la població general. No obstant això, algunes ocupacions, essencialment de l’àmbit de l’assistència medicosanitària i sociosanitària, tenen un risc superior al de la població general.

El concepte d’ocupació relacionada amb l’assistència mèdica o sanitària correspon a tota activitat que implica que el treballador o treballadora hagi de dur a terme una intervenció directa o indirecta a un pacient que ha estat diagnosticat d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 o que és sospitós de ser-ho i, en aquest sentit, inclou tant el personal sanitari com el personal no sanitari (personal de neteja, manteniment).

Les recomanacions sobre les mesures de protecció de la salut d’aquests treballadors i treballadores amb risc derivat de la seva activitat laboral les trobareu en el procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Agència de Salut Pública de Catalunya):

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publi ca/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

No obstant això, en el cas del personal sanitari es recomana que els equips de protecció individual respiratòria siguin mascaretes autofiltrants de tipus FFP3, tal com es descriu en els documents següents:

Equips de protecció individual (EPI) respiratòria per protegir el personal treballador contra l’exposició a agents biològics per via respiratòria

Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris.

Enllaços d’interès

Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones infectades, la gravetat i altres característiques del coronavirus SARS-CoV-2 i el COVID-19 estan en progrés continu, cal estar ben informats. En conseqüència, és necessari estar pendents regularment de les instruccions que les autoritats sanitàries puguin emetre per diferents canals d’informació.

Departament de Salut

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/nota-premsa-coronavirus

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV COVID-19: Informació actualitzada

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicion s_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/

Per què és important rentar-se les mans

Rentar-se les mans

Ministeri de Sanitat :

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo v-China/home.htm

Organització Mundial de la Salut

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control):

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.HTML

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)

http://www.inrs.fr/actualites/epidemie-pneumonies-coronavirus.HTML

 

27-02-2020-Resum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD

Attachments