NOTA INFORMATIVA DE GESEME SOBRE LA RETIRADA DE LES MASCARETES – 20-04-2022.

Tornar

NOTA INFORMATIVA DE GESEME SOBRE LA RETIRADA DE LES MASCARETES – 20-04-2022.

OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE MASCARETES EN L’ENTORN LABORAL, DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

 

 D’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID- 19, haurà de fer-se ús obligatori de la mascareta en els següents suposats :

 

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA :

 

 • En els centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients, amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.
 • En els centres sociosanitaris (especial esment a les residències de gent gran) per part de les persones treballadores i dels visitants, quan estiguin en zones
 • En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de En els espais tancats de vaixells i embarcacions, en els quals no es pugui mantenir la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.
  • Excepcions en els mitjans de transport :
   • En les cabines de vaixells i embarcacions, quan siguin compartits per nuclis de convivents.
   • En les andanes i estacions de viatgers. Altres excepcions a l’ús de les mascaretes :
  • Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s

agreujada per l’ús de la màscara, que per la seva situació de dependència no la hi puguin retirar o que presentin alteracions de conducta que no faci possible el seu ús.

 • Aquelles activitats en les quals l’ús de les màscares sigui

A més de les obligacions esmentades anteriorment i tenint en compte que encara ens trobem en situació d’alerta sanitària per SARS-COV-2, que no existeix l’obligació de fer quarantenes per als contactes estrets de casos confirmats, independentment del seu estat de vacunació, que les proves diagnòstiques d’infecció activa (PDIA) es realitzaran únicament davant simptomatologia o per al seguiment de contactes estrets en persones vulnerables i que es redueix l’ús de la màscara, des de GESEME efectuem les següents recomanacions en l’ús de les màscaretes:

 

ÚS RECOMANAT DE LA MÀSCARETA :

 • Persones treballadores que tinguin atenció directa al públic (distància d’interacció

<1,5 metres) Per exemple, hostaleria, hotels, comerç, cinemes, teatres, etc. especialment en espais interiors.

 • Persones que treballin en centres on hi hagi elevades aglomeracions de persones i on sigui difícil mantenir el distanciament social de 1,5 metres (locals d’oci nocturn, concerts, fira, )
 • En l’ús de mitjans de transport col·lectiu (autobusos d’empresa, vehicles particulars o d’empresa per al transport dels personis treballadores no convivents, VTCs, ) i en els andanes, dàrsenes i estacions de viatgers.
 • Durant la realització de treballs en els quals no es pugui mantenir un distanciament social mínim de 1,5 metres i on les condicions de ventilació no siguin adequades (p.e treballs col·laboratius en espais tancats i mal ventilats)
 • Durant l’ús d’espais comuns dels centres de treball (p.e menjadors, vestuaris o lavabos)
 • Persones treballadores, visitants i personal proveïdor de serveis en altres àmbits vulnerables: Centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones
 • En persones treballadores que pertanyin a grups vulnerables: persones de 60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca i embarassades, quan no puguin garantir-se una adequada ventilació (ANADA 2) i la distància interpersonal de 1,5 metres.

 

IMPORTANT

 

·         Davant aquestes recomanacions prevaldrà el criteri tècnic, assessorant i donant resposta en funció de les característiques del centre de treball, de les tasques realitzades, així com de la informació amb què es pogués comptar, com el percentatge de vacunats, el nombre de persones que hagin passat la malaltia, les persones vulnerables, etc.

 • L’ús de la màscara de protecció enfront de COVID-19, no eximeix de l’ús de quants equips de protecció individual siguin necessaris per al desenvolupament de les tasques del
 • Els mitjans protecció respiratòria (equip de protecció individual o producte sanitari) s’adequaran a l’entorn i tipus de tasca a
 • Ha de continuar garantint-se una adequada ventilació dels espais interiors dels llocs de treball, com a mitjà de provada eficàcia per a reduir la concentració de bioaerosoles portadors de SARS-COV-2 en l’ambient de

 

 20 de abril de 2022

 

 

NOTA INFORMATIVA – GESEME – RETIRADA MASCARETES – 20-ABRIL-2022

Attachments